Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Gmina Nowogród posiada niezwykle cenne środowisko naturalne. Na jej terenie znajdują się pradoliny Narwi i Pisy oraz część kompleksu Równiny i Puszczy Kurpiowskiej.

Narew i Pisa są rzekami nieuregulowanymi. Szczególnie cenne są starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, zalewane muliste brzegi rzek, wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe i niżowe murawy bliźniczkowe bogate florystycznie, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe, niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Dolina Dolnej Narwi obszar specjalnej ochrony ptaków

Gatunki ptaków stanowiące przedmioty ochrony w obszarze:

1.Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) – 36-42 pary

2.Kropiatka (Porzanaporzana) – 24-36 par

3.Derkacz (Crexcrex) – 170-211 samców

4.Żuraw (Grusgrus) – 95-103 pary

5.Kulon (Burhinusoedicnemus) – 0-1 par

6.Batalion (Philomachuspugnax) – 2000-6600 osobników

7.Dubelt (Gallinago media) – 4-10 samców

8.Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) – 3-8 par

9.Rybitwa białoczelna (Sternulaalbifrons) – 0-12 par

10.Rybitwa czarna (Chlidoniasniger) – 120-229 par

11.Zimorodek (Alcedoatthis) – 22-27 par

12.Kraska (Coraciasgarrulous) – 0-4 par

13.Cietrzew (Tetraotetrixtetrix) – 3-4 samce

14.Łabędź niemy (Cygnusolor) – 70-74 pary

15.Gęś gęgawa (Anseranser) –26-28 par

16.Krakwa (Anasstrepera) – 14-22 pary

17.Cyraneczka (Anascrecca) – 10 par

18.Cyranka (Anasquerquedula) – 54-89 par

19.Płaskonos (Anasclypeata) –3-18 par

20.Gągoł (Bucephalaclangula) –13-19 par

21.Nurogęś (Mergusmerganser) –12-26 par

22.Sieweczka rzeczna (Charadriusdubius) –5-23 pary

23.Sieweczka obrożna (Charadriushiaticula) –1-11 par

24.Bekas kszyk (Gallinagogallinago) –141-181 par

25.Rycyk (Limosalimosa) –30-33 pary

26.Kulik wielki (Numeniusarquata) –4-6 par

27.Krwawodziób (Tringa tetanus)–50 -61 par

28.Brodziec piskliwy (Actitishypoleucos) –50-81 par

29.Rybitwa białoskrzydła (Chlidoniasleucopterus) –43-50 par

30.Dudek zwyczajny (Upupaepops) - 86-104 pary

31.Jaskółka brzegówka (Ripariariparia) – 2725-2854 pary

32.Dziwonia zwyczajna (Carpodacuserythrinus) – 83-115 par

 zurawie1

bociany1

Naturalnie ukształtowana w epoce lodowcowej pradolina Narwi ciągnie się od Nowogrodu, przez okolice Mątwicy w kierunku Łomży. Są tu wspaniałe miejsca widokowe na Puszczę Kurpiowską z Nowogrodu, na łąki, łęgi, wzgórza morenowe z Mątwicy. Rozciągająca się na prawym brzegu Narwi Puszcza Kurpiowska oraz starorzecza Krętak, Pianki, Lecień i inne, a także towarzyszący im krajobraz, w dużym stopniu naturalny, stanowią doskonały przyczynek do rozwoju ekoturystyki i różnych form rekreacji z poszanowaniem naturalnego środowiska.

 narew1

Lasy stanowią ważny element w zachowaniu różnorodności biologicznej, a także oczyszczania atmosfery. Powierzchnia kompleksów leśnych na terenie gminy Nowogród stanowi ok. 23 % całkowitej powierzchni gminy. Zwarte kompleksy leśne występują w sołectwie Szablak oraz na terenach sołectw nadpisańskich Morgowniki, Baliki, Serwatki i Kupnina. Lasy po prawej stronie Narwi stanowią część kompleksu Puszczy Kurpiowskiej, przechodzącej w kierunku północno-zachodnim w Puszczę Piską.

Gospodarka leśna prowadzona jest przez nadleśnictwa Nowogród i Łomża. Spora część lasów jest własnością prywatną.

las1