Drukuj
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w Gminie Nowogród

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA POZALEKCYJNE ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.      Termin składania ofert: do 15  stycznia 2018 r.

2.      Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Nowogrodzie

3.      Wyboru ofert dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.      Oferta powinna zawierać:

·         Temat, formę zajęć, program, cel zajęć (zachęcamy do korzystania z programów rekomendowanych www.programyrekomendowane.pl)

·         Imię i nazwisko prowadzącego, adres

·         Potwierdzenie kwalifikacji uprawniających do pracy z dziećmi i młodzieżą

·         Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminarz zajęć

·         Proponowaną stawkę godzinową brutto

·         Liczbę godzin zajęć, łączną wartość projektu

5.      W przypadku rezygnacji oferenta lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zajęć Komisja może ponownie rozpatrzyć złożone oferty w lutym lub ogłosić ponowny nabór ofert.

6.      Z oferentem będą zawierane umowy cywilno- prawne na realizację zajęć.