Drukuj

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 Za dochód uważa się:                                                                                             

wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:                                                                                    

dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. 

Do tych powierzchni przelicza się ponoszone opłaty w przypadku zajmowania mieszkania o większej powierzchni jednakże powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż 30%.  Możliwe jest również przekroczenie dopuszczalne powierzchni normatywnej do 50% lecz dotyczy to jedynie specyficznych mieszkań gdzie suma powierzchni i kuchni nie przekracza 60% całkowitej powierzchni użytkowej mieszkania. 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju (wymagany stosowny dokument tj. orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające poruszanie się na wózku inwalidzkim lub konieczność zamieszkania w oddzielnym pokoju). 

Podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego stanowi następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych: 

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu. 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku. 

W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego rażących dysproporcji między niskimi dochodami wykazywanymi w złożonej deklaracji, 
a faktycznym stanem majątkowym można odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego. 

Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. 

Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wówczas decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. w wypadku uregulowania należności w terminie dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana.  

Osoba, w stosunku do której z powodu nie uregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. 

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. 

Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego 
w administracji. 

Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności. 

Do składanego prawidłowo wypełnionego wniosku i potwierdzonego przez zarządcę domu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty: 

Dodatek energetyczny:

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:                                                         

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się do 10 każdego miesiąca z góry, w wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Okres przyznania dodatku energetycznego jest zależny od okresu przyznania dodatku mieszkaniowego.