Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Zamówienia publiczne OPS
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Gmina Nowogród otrzymała unijną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na "Przebudowę i rozbudowę dróg w Jankowie-Młodzianowie"

29 lipca 2016 r. Zastępca Burmistrza Nowogrodu wraz ze Skarbnikiem Gminy Nowogród Panią Izabelą Czyżewską podpisali umowę na realizację projektu p.n. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie”.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 280 wniosków, z czego pozytywnie zostało ocenionych 233. Ograniczenia finansowe spowodowały jednak, że do podpisania umów zakwalifikować można było tylko pierwsze 100 projektów.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 63,63% wartości zadania.
Koszt ogólny projektu: 3 853 475,95 zł
Kwota dofinansowania: 2 451 966 zł

Inwestycja drogowa będzie realizowana w partnerstwie z Powiatem Łomżyńskim. W ramach podpisanego porozumienia zostaną przebudowane drogi gminne i powiatowa wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze miejscowości Jankowo-Młodzianowo.
W sierpniu b.r. Gmina Nowogród przewiduje ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Gminę Nowogród wraz z Powiatem Łomżyńskim.

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogród na lata 2016–2022

ZARZĄDZENIE NR 38/16

BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogród na lata 2016–2022

 


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NOWOGRÓD NA LATA 2016-2022

 


PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NOWOGRÓD NA LATA 2016–2022

 

 


KWESTIONARIUSZ ZGŁASZANIA OPINII/UWAG

 

OSTRZEŻENIE METROLOGICZNE!
OSTRZEŻENIE METROLOGICZNE Nr 43

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 37/16

w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

OSTRZEŻENIE NA DZIEŃ 14.07.2016r.
Harmonogram planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej dla wymienionych miejscowości

UPAŁY

INFORMACJA DO PRZETARGU dot. działki nr 1363

Strona 1 z 74 1 2 3 4 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO